HKO Ledenfeest 2007 en Gouwdag Heemkunde West-Vlaanderen : een succes!

  

De Gouwdag van Heemkunde West-Vlaanderen ging op 24 maart 2007 door in Oostkamp.

De voorzitter van de vereniging, Jean-Marie Lermyte, maakte hierover een verslag.

Marcel Denduyver gaf tijdens het feestmaal zijn sneldicht ten beste. Het beschreef de dag tot op het moment vóór hij zijn voordracht begon!

De foto's zijn ook beschikbaar in een aparte sectie. 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de Gouwdag, door voorzitter Heemkunde West-Vlaanderen Jean-Marie Lermyte.

 

 

HEEMDAG 2007
MOGEN WIJ JE BEDANKEN?

 

Wie de heemdag op 24 maart 2007 in ’t Roodhof – al dan niet na enig zoeken – in Oostkamp heeft meegemaakt weet dat het heel goed was. Je moet al een criticaster zijn om minpunten te vinden. De heemdag is de jaarlijkse ontmoetingsdag van Heemkunde West-Vlaanderen, maar gewoonlijk is de organisatie in handen van een lokale kring. Dit jaar was dat de heemkring van Oostkamp die nog maar zeven jaar bestaat maar het toch al aandurfde om die dag te organiseren. Dank je, voorzitter Jan Demulder en je hele ploeg medewerkers.

Wie op de statutaire vergadering aanwezig was – en dat waren toch weer eens te weinig kringen – vertrok na twee uur met een goed gevoel. Dit jaar hadden we echt de tijd om (bijna) alles te bespreken. De formule om in de voormiddag deze algemene vergadering te houden en na de middag de eigenlijke heemdag te laten plaatsvinden, is een succesformule gebleken. Het vraagt natuurlijk wat meer organisatie, maar voor de heemkring van Oostkamp was dat geen enkel probleem. In dit nummer (van Sprokkelingen, het tijdschrift van Heemkunde West-Vlaanderen nvdr) vind je o.a. het gedetailleerd jaarverslag opgemaakt door onze secretaris en zijn samenvatting wat er allemaal gezegd en besloten werd. Dank je daarvoor, Geert Hoornaert. Nog andere artikels in dit nummer zijn het resultaat van een vruchtbare bespreking. Een van de voorstellen is om het tijdschrift van je eigen kring te excerperen en daar één gemeenschappelijke databank van te maken. Dank je, Bart Blomme, voor je voorstel dat op enthousiasme werd onthaald. En het zou de heemkring Maurits Van Coppenolle niet geweest zijn, als die niet meteen kon aankondigen daarmee al klaar te zijn voor enkele tijdschriften en alle medewerking toezegde.

Tijdens de broodjesmaaltijd werd Nadia Stubbe met een bloemtuil bedankt voor haar vrijwilligerswerk: het stipt versturen van onze Sprokkelingen.

Over de middag projecteerde Geert Hoornaert zijn powerpointpresentatie over Mariadevotie. Als je in het vervolg iemand tegenkomt die aandachtig een Mariabeeld bekijkt en wat verder al even aandachtig nog een ander, dan mag je zeker besluiten dat hij die presentatie heeft bijgewoond. Bij zover dat onze gids in de loop van de namiddag ons enthousiasme voor ‘één of twee sleppen’, ‘naar boven of naar beneden kijkend’ niet begreep. De man was over de middag zijn boterhammetjes thuis gaan opeten. Dank je, Geert. Nadine Demeulenaere, voorzitster van de Antonius Sanderus Kring uit Staden was er als eerste bij om je voor haar kring te contacteren. Ik vrees dat je agenda straks nog voller zal staan.

Na de traditionele verwelkomingen begon de eigenlijke heemdag met de PPT-voorstelling van architect Dries Bonamie over zijn aandeel in de restauratie van ‘Het Blauw Kasteel in Moerbrugge’. Het negatieve gevolg was dat veel mensen het na deze mooie voorstelling jammer vonden dat een echt bezoek aan deze site niet op het programma stond. Het positieve was dan weer dat seconden later een geënthousiasmeerde oud-secretaris Emiel Decock me kwam zeggen dat we toch onze afgevoerde restauratiewedstrijd opnieuw moesten organiseren. Dank u, mijnheer Bonamie.

Dank ook aan de drie gidsen die ons het centrum van Oostkamp beter leerden kennen. Het was een kille uitstap, maar hun liefde voor de gemeente maakte veel goed. Als we Oostkamp al aandoen, dan is het meestal om er door te rijden. In het vervolg zal het parkingprobleem iets groter worden, want velen van ons zullen toch even de wagen aan de kant zetten om sommige gebouwen of voorwerpen wat beter te bekijken. En waarom zouden heemkundige kringen Oostkamp niet op hun programma zetten?

In het gemeentehuis vertelde brouwer Marc Strubbe ons net niet alles over zijn streekbier Wittoen. Net niet alles, anders had hij zeker concurrentie gekregen, want op de receptie kon van één of enkele Wittoens geproefd worden. Dank u, Mijnheer Strubbe.

Het is de gewoonte dat de receptie wordt aangeboden door het gemeentebestuur. Al kunnen we zo goed als altijd op de  sympathie van het gemeentebestuur rekenen, het is niet de gewoonte dat daarbij én de burgemeester, én heel wat mannelijke en vrouwelijke schepenen én een aantal gemeenteraadsleden, zowel van de meerderheid als van de oppositie, aanwezig zijn. Het bewijst alleen maar dat het gemeentebestuur van Oostkamp inziet wat de heemkundige kring van Oostkamp en die van de deelgemeente Ruddervoorde betekenen voor de gemeente. Dank u, gemeentebestuur, voor de ontvangst in uw mooiste zaal.

Toen iemand onder ons onwel werd, sprong dokter Jaak Debussseré spontaan en discreet recht om bij te springen. Als hij aan elk van zijn patiënten zoveel tijd besteedt, dan kan hij er per dag niet veel ontvangen of bezoeken. Dank je, Jaak. De enige vergoeding die je vroeg waren drie kussen van je patiënt. De abonnees op onze heemdagen kennen je allemaal. De lezers van onze Sprokkelingen ook, want in het vorige nummer verscheen je eerste deel over funerair erfgoed. Je artikel had al ’s morgens in de algemene vergadering tien minuten lang veel enthousiasme teweeg gebracht. Er zullen mede dank zij jou nogal wat grafzerken gered worden, tot in Oostende toe!

Het feestmaal was heel lekker en verzorgd, de bediening bijzonder vlot. We hebben de chef kok en zijn personeel ter plaatse bedankt, maar doen dat hier graag nog eens over.

Alleen jammer dat we over twee plaatsen verdeeld zaten. Daar had de luidruchtigste groep natuurlijk vlug wat op gevonden. Ze kwamen tussen twee gangen via die ene gang een bezoek brengen aan ‘de groep van de voorzitters en andere prominenten’. Zo moest Marcel Denduyver maar één keer zijn relaas van de dag voorlezen. Wie in Marcel niet meteen een dichter van het formaat Guido Gezelle (h)erkent, weet nu dat de man zijn berijmde commentaar inderdaad op het moment zelf neerpent. Er waren toch nog mensen die dachten dat hij dat achteraf thuis deed. Neen, beste mensen, dan wás hij een Gezelle. Dank je, Marcel, voor de aangename minuten die je ons op die manier weer bezorgde.

De ene Marcel is de andere waard, maar dan op een ander gebied. Marcel Delmotte is op dit moment het bestuurslid dat het wel (en wee) van Heemkunde Vlaanderen al het langst meebepaalt (of ondergaat). Al 25 jaar! Dank je, Marcel.

In de titel stond ‘wij’. Niet gebruikt als pluralis majestatis van een ijdele voorzitter. ‘Wij’, omdat ik ervan overtuigd ben dat ik zoveel mensen mag bedanken namens al wie de heemdag heeft meegemaakt.

 

Jean-Marie Lermyte,
Voorzitter van
Heemkunde West-Vlaanderen

 

 

Verslag van de Gouwdag in sneldicht door Marcel Denduyver.

 

 

HEEMKUNDE WEST-VLAANDEREN
Heemdag 24 maart 2007

 

Het Roodhof in Oostkamp, wie kan het vinden?
Een instelling verscholen tussen de bomen en de linden.

 

In de voormiddag bekeken we de serieuze zaken
Terwijl we ons de koffie lieten smaken.
De verslagen, de geldelijke bedragen,
Och, we hebben nog een overschotje, we kunnen niet klagen.

 

Volgend jaar vieren wij Heemkunde West-Vlaanderen, 50 jaar!
Met een herdenkingsboek, echt en waar.
Een mooi stuk West-Vlaams verenigingsleven,
Dat brengen, ’t blijft toch ons streven!

 

Toen begon een specialistendebat
Computeranalfabeten hebben er niets aan gehad.
Hh tt i, you
Ik krijg er hoofdpijn van, ik word moe.

 

Toen werd Bart Blomme vrijwillig aangeduid
De nieuwe webmaster, proficiat we zeggen het luid!
Naar gewoonte stelde Marcel Delmotte de nodige verstandige vragen
Ja, wat kunnen wij ons daarbij afvragen?

 

’t Was dus een vruchtbare vergadering
van belang zeker niet zo gering

een middagmaal met twee broodjes, zo zijn we sterk en stoer
en kunnen we vanmiddag weer maken een Oostkampse toer.

 

Geert gaf een overzicht van O.-L.-Vrouwen en kapellen
In ’t Vlaamse land met honderden, je kunt ze niet tellen.
O.-L.-Vrouw van de altijddurende bijstand
Die zie je door de redemptoristen in ’t gehele land.

 

Voor d’allochtonen is dat O.-L.-Vrouw van ’t O.C.M.W.
Dat is toch duidelijk, he!
O.-L.-Vrouw van Lourdes, Oostakker en Fatima.
En nog van patati en patata.

 

Jean-Pierre herkende zelfs O.-L.-Vrouw van La Salette
In ’t Oostends z’en noch paternoster noch salopette,
Geert leefde zich werkelijk uit bij die gewijde maagden
’t Moet zijn dat ze over hem ook niet klaagden.

 

De voorzitter leidde de namiddag in,
Voor de plaatselijke kring een prestatie niet zo min.
Dan volgde een woordje over het Roodhof,
Thans een sociale instelling, dat is toch tof.

 

Maar ons doel dat is het Blauw kasteel
Met zijn toren en omwalling een mooi geheel.
Prins Filip en Mathilde bezochten ook deze zaak
Ja, minbegaafden slaat men hier aan de haak.

 

Zij moeten leren omgaan met mensen en dingen,
En ervaren dan, dat men voor hen niet staat te springen.
Oorspronkelijk in 1600 gebouwd
Later veel aan) en herbouwd.

 

Alles was sterk verwaarloosd
’t Water werd langs de binnenmuren geloosd
men onderzocht de muren, de balken, de kap
alles zeer grondig, niet te rap.

 

Dan werd alles herbouwd en hersteld.
’t Is een restauratie die telt!
2003 is op een steen geschreven
’t Is mooi, ’t is ons bijgebleven.

 

Zij werden door de provincie met een prijs gewaardeerd
En wij... wij hebben ten zeerste bijgeleerd
Dank u, Dries Bonamie,
’t Was heel duidelijk, zie!

 

Toen trokken we in karavaan
Naar Oostkamp 2km daar vandaan
In drie groepen trokken we rond
Daarover vertel ik iets terstond.

 

Voor de kerk, de oude kruisen en zerken
Je kunt ze tussen het struikgewas bemerken
De schandpaal staat er eenzaam aan de kant
Nooit krijgt ze nog eens een weerbarstige klant.

 

Het gemeentehuis oogt heel imposant.
En auto’s en winkels zijn er ten allen kant.
De bibliotheek in ’t herbouwde koetshuis.
Licht en ruimte, je voelt je erin thuis.

 

En plots deed een dame een misval.
Gelukkig, ’t was maar van de gele gal.
Tot slot bezoeken we het gemeentehuis
Dan zijn we in Oostkamp overal thuis!

 

Hier volgt een uiteenzetting over het bier
Met straks een proevertje hier.
Brouwer Strubbe schetste de evolutie
In de jaren 60-70 een echte revolutie.

 

Bier een produkt van gerst, hop en water
Zo gezond daarvan krijg je geen kater!
Vroeger gebruikte men gruit
Dat kostte een mooi duit.

 

Later werd het dan hop
Een tweeslachtige plant, dat is geen mop.
Het bier van hier is Wittoen,
Dat zal het zeker wel doen!

 

Het degusteren was nu aangebroken,
Maar de burgemeester is eerst opgedoken.
Hij vergeleek de heemkunde met de gist in het bier
Het beste komt bovendrijven, dat zie je ook hier.

 

Voorzitter Lermyte sprak het dankwoord uit.
Voor heemkunde Oostkamp niets dan lof, hij zei het luid
En laat de drank nu maar komen
Anders gaan we ervan nog dromen!

 

Iedereen reed nu blijgezind naar ’t Roodhof
Met een beetje drank is het er wel tof.
Maar met zo’n laag plafond, amaai
Wat is dat toch voor een lawaai?

 

We worden er jammer genoeg verdeeld over 2 zalen,
Hoe is dat nog normaal te verklaren?
De hogere overheden in de kleine zaal,
Het plebs in de grote zaal.

 

Dan volgde een glaasje schuimwijn,
En een proevertje, een bolletje, een beentje zo fijn.

Nu een voorgerecht van eendenbrost
Gedroogd of gerookt maar zonder korst.

 

Met physalis (wat het ook zij) en mangorepen
En een frambozenvinaigrette die stond op haar strepen.

Een hoofdgerecht van zeewolf gemarineerd
Met kersttomaten en balsamico, zo hebben we geleerd

 

Daarbij fettucini met pesto
En pijnboompitten toch zo.

Een bavarois met speculoos
Bekoorde ons altoos

 

En advocaatroom
Is dat ook niet uw droom?

Het hoorndol lawaai kregen we er in onze zaal gratis bij.
Zelfs dr. Debusseré kon er niet boven, wij!

 

Toen vertrokken we in danspas naar d’andere zaal
En maakten er heel wat rondedanskabaal!

Toen werd het tijd voor ’t verslag in sneldicht
Voor de verslaggever een jaarlijkse plicht.

 

Voorzitter, beste mensen
Wat kunnen wij nog meer wensen
Dank, dank, maak reklame voor zo’n dag
’t Is alles wat ik nog zeggen mag!

 

Marcel Denduyver

 

Tags: 

Artikel categorie: