HKO: missie

De Heemkundige Kring Oostkamp (HKO) werd in 2000 opgericht. We hebben drie kerntaken. We brengen mensen die geïnteresseerd zijn in erfgoed samen en ondersteunen hen in hun onderzoek waar mogelijk, we bewaren en ontsluiten lokaal erfgoed en we willen het brede publiek kennis laten maken met ons erfgoed. 

Eerst en vooral is het de bedoeling van onze kring om mensen die geïnteresseerd zijn in het verleden van onze gemeente samen te brengen en te ondersteunen in hun zoektocht naar informatie. Door het onderling contact geven we stimuli aan mensen die met eigen projecten bezig zijn en kunnen we deze initiatieven logistiek ondersteunen. We proberen ook met onze 2-maandelijkse nieuwsbrief en door o.m. ons jaarlijks archiefbezoek mogelijkheden aan te reiken voor verder onderzoek. De resultaten van dit onderzoek verschijnen in ons halfjaarlijks tijdschrift of in gelegenheidspublicaties.

 

We proberen er ook zo goed als mogelijk voor te zorgen dat het historisch erfgoed van onze gemeente bewaard en ontsloten wordt. Dit erfgoed behelst landschapselementen en gebouwen allerhande. Daaronder valt tevens het cartografische, fotografische en geschreven bronnenmateriaal. We beschouwen het als onze taak om met een zekere nauwlettendheid het politieke gebeuren in het oog te houden en aan de alarmbel te trekken als er bij beslissingen onvoldoende rekening wordt gehouden met het 'historische aspect'.  We zien het ook als onze opdracht om zoveel mogelijk informatie over onze gemeente van de vernietiging te behoeden. We zijn dan ook volop bezig met de uitbouw van een eigen archief. We vinden het ook belangrijk dat de gemeente Oostkamp werk blijft maken van de ontsluiting van het gemeentelijk archief. Daarnaast gaan we ook de 'actieve toer' op. Een aantal werkgroepen houdt zich specifiek bezig met bewaring en ontsluiting van erfgoed. Een paar jaar geleden hebben we met de werkgroep funerair erfgoed gewerkt rond het Oostkampse lapidarium. Onze werkgroep boerderijen is volop bezig met de inventarisatie van de Oostkampse hoeven.  Een aantal leden was actief betrokken bij de archeologische opgravingen op het Blauw Kasteel te Moerbrugge. In 2005 gaven we met HKO het fotoboek 'Archiefbeelden Oostkamp' uit. Dit was de aanleiding om een werkgroep beeldbank op te richten.

Tenslotte willen we de inwoners ook de kans bieden om kennis te maken met het verleden van hun gemeente. Dit doen we door activiteiten op het getouw te zetten die voor het brede publiek toegankelijk zijn. We organiseren regelmatig tentoonstellingen, fietstochten, wandelingen, lezingen...We dragen ook ons steentje bij tot het welslagen van OMD.

We hebben dus heel wat op ons actief! We kunnen onze missie niet vervullen zonder steun van het brede publiek. Ben je ons project genegen? Vind je het belangrijk dat er oog is voor ons lokaal erfgoed? Dan kan je ons steunen door lid te worden van onze vereniging. Naast onze 'actieve' leden, die zelf ook op een of andere manier met onze projecten of erfgoed in het algemeen bezig zijn, hebben we ook heel wat 'passieve' leden die zelf geen tijd hebben om zich te engageren voor een of ander erfgoedgerelateerd project maar ons via het lidmaatschap willen steunen.Ben je (actief of passief) geïnteresseerd in het verleden van je gemeente of vind je het project van HKO waardevol, aarzel dan niet om lid te worden van onze vereniging. Het lidmaatschap bedraagt 10 € (ere-leden 20 €). Hiervoor ontvang je de 2-maandelijkse nieuwsbrief, ons 6-maandelijks tijdschrift en uitnodigingen voor onze activiteiten. Al onze activiteiten zijn gratis voor onze leden (tenzij anders vermeld).


 

Voor meer informatie kan je terecht bij Sebastian Vande Ginste, Korte Kwadeplasstraat 8, 8020 Oostkamp, 050 84 13 16, secretaris@heemkringoostkamp.be

of bij een van onze bestuursleden.

Bekijk ook de folder van HKO.


Artikel categorie: